Joukkue

Aboy Amen
Alakastari Jussi
Camara Demba
Gangachin Behroz
Graeffe Aleksi
Ilottu Lauri
Kaikkonen Matias
Kallio Ville
Lepistö Joel
Mäkelä Jani
Perälä Kim
Pittam Joe
Rahimi Mohamed
Rahimi Mohammad
Rakkolainen Henrik
Ristiluoma Ville
Saarinen Jari
Silvan Timo
Soininen Juho
Soukko Juha
Terävä Ville
Viitaharju Lasse
Zahidi Esmatullah
Pasi Juha-Pekka
1
Leppälä Valtteri
2
Kassama Kawsu
3
Leskinen Paavo
5
Khavari Morteza
7
Lahtinen Joni
9
Mohsen Hussein Nebar
10
Mahmoud Ali
11
Amin Hedi
13
Panttila Niko
14
Kuirinlahti Teemu
16
Äijälä Antti
17
Hietakangas Teemu
19
Salonmaa Tommy
20
Niiranen Tomi
24
Hyvärinen Hannu
25
Bouaffane Yazid
30
Kuusi Matti
39
Virtanen Eero
50
Rissanen Sami
51
Nisula Joonas
69
Viitanen Markku
74
Raipala Heikki
98
Ahro Heikki
99
Lahtinen Pekka

Toimihenkilöt