Joukkue

Ahro Heikki
Barati Alireza
Bouaffane Yazid
Corr Muhammed
Graeffe Aleksi
Hietakangas Teemu
Hyvärinen Hannu
Ilottu Lauri
Jokinen Juuso
Kallio Ville
Kassama Kawsu
Khavari Morteza
Kuirinlahti Teemu
Kuusi Matti
Lahtinen Joni
Lahtinen Pekka
Leppälä Valtteri
Leskinen Paavo
Mohammadi Rouhullah
Mohsen Hussein Nebar
Mäkelä Ilari
Mäkelä Jani
Niiranen Tomi
Nisula Joonas
Panttila Niko
Perälä Kim
Pihlava Josefiina
Punkka Meiju
Rakkolainen Henrik
Rissanen Sami
Ristiluoma Ville
Saarinen Jari
Salonmaa Tommy
Soininen Juho
Soukko Juha
Viitanen Markku
Virtanen Eero
Väntsi Jere
Äijälä Antti
Mahmoud Ali

Toimihenkilöt