Joukkue

Alban Leon
Jokipaltio Lenni-Pekka
Laukamo Santtu
Leväniemi Ville
Mäkelä Eeti
Salonen Miro
Ahovainio Julius
Berg Julius
Heiska Niklas
Järvenpää Niklas
Köntti Juho
Kuusi Kasper
Panttila Lauri
Parkkinen Ilmari
Rauva Anton
Reponen Heikki
Riitahaara Ohto
Salmi Arttu
Takaniemi Niilo
Toivonen Leevi
Toivonen Leo
Tulonen Juuse
Väre Albert
Vierula Tuomas
Virtanen Toivo

Toimihenkilöt